Ступені порівняння якісних прикметників

Порівняння предметів/осіб і їхніх якісних характеристик відбувається за допомогою ступенів порівняння. В італійській мові їх виділяють два види: порівняльний (grado comparativo) і найвищий (grado superlativo).

1. Порівняльний ступінь служить для того, щоб порівняти між собою два або більше предмети/особи.

Для того щоб порівняти між собою якості двох чи більше іменників або займенників використовують схему: «più/meno… di…».

In Italia il calcio è più popolare del rugby. (порівнюються два іменники calcio та rugby).
Il treno è meno veloce dell’aereo. (порівнюються два іменники treno та aereo)
Tu sei più brava di lei. (порівнюються два займенники tu та lei)
Io sono meno alto di te. (порівнюються два займенники io та te)

Для того щоб порівняти між собою якості двох чи більше прикметників, дієслів, прислівників, займенників чи іменників яким передує прийменник, кількостей або чисел використовують схему: «più/meno… che…» .

Quell’uomo è più largo che alto. (порівнюються два прийменники largo та alto)
Leggere è più interessante che guardare la tv. (порівнюються два дієслова leggere та guardare (tv))
Sarai più comodo là che qua. (порівнюються два прислівники là та qua)
Anna è più gentile con me che con te. (порівнюються два займенники з прийменниками перед ними con te та con me)
Tengo più al mio cane che a mia moglie. (порівнюються два іменники з прийменниками перед ними  al cane та a moglie)
In Italia ci sono meno uomini che donne. (порівнюється співвідношення в кількості між чоловіками і жінками).

Інколи предмети можуть мати одинакові характеристики, в таких випадках вживаються такі пари прислівників: tanto… quanto… (настільки… наскільки…),  così… come… (такий же… як і…), sia… sia… (як… так…).

Lui è così sincero come la sua sorella.  – Він такий же щирий як і його сестра.
Anna è tanto sincera quanto gentile. – Анна настільки ж щира наскільки ввічлива.
Sarai comodo sia qua sia là. – Тобі буде зручно як тут так і там.

Слова tanto та così можуть пропускатися:

Io sono alta come te.
Anna è sincera quanto gentile.

2. Найвищий ступінь порівняння є двох видів: відносний і абсолютний.

Відносний висловлює найбільш низьку/високу якість відносно тої ж самої якості іншого предмета і формується за схемою «артикль + più/meno + di/fra».

La torta al cioccolato è più buona della torta al limone.
La torta al cioccolato è più buona della torta al limone.

La Sicilia è la regione più grande d’Italia. (порівняно з іншими регіонами Італії Сицилія є найбільш великим).
“Ginger e Fred” è il film meno bello fra quelli di Fellini. (порівняно з іншими фільмами Фелліні фільм “Джинджер і Фред” є найгіршим).
Questo appartamento è il più grande del palazzo. (порівняно з іншими квартирами у будинку ця квартира найбільша).

Абсолютний висловлює найбільш низьку/високу якість безвідносно до інших предметів і формується додаванням до прикметника суфікса –іssimo.

In estate in Sicilia fa caldissimo.
Le opere di Botticelli sono bellissime.

Інші способи утворення абсолютного ступеня порівняння:
а) за допомогою повторення одного і того ж прикметника:
Questa casa è piccola piccola. – Цей будиночок дуже маленнький.
Ci sono andata veloce veloce. – Я дуже швидко пішла туди.
б) за допомогою прислівника tutto:
Ieri lui era tutto contento. ( = Ieri lui era contentissimo) – Вчора він був дуже щасливий.
в) за допомогою префіксів stra-, super-, arci-, iper-, ultra- і т.д. Наприклад: ultramoderno, ultrasensibile, superleggero, stragrande, strapieno. Ці префікси надають особливого емоційного забарвлення прикметникам.
Voglio un marito straricco e superdotato.
Il libro era superinteressante. – Книга була суперцікавою (я нею зачитувалася, не могла відірватися).
Sono stracarica di lavoro. – Я перевантажена роботою (я загрузла по-вуха в роботі).
г) за допомогою сталих сполученнь двох означень, одне з яких підсилює лексичне значення іншого:
stanco morto – смертельно втомлений;
pieno zeppo – битком набитий;
ricco sfondato – страшенно багатий;
sporco lurido – брудний бруднющий;
vecchio decrepito – старезний.

Загальна таблиця утворення ступенів порівняння прикметників

 порівняльний ступінь
(grado comparativo)
 найвищий ступінь (grado superlativo)
відносний (relativo) абсолютний (assoluto)
veloce più/meno veloce il più/meno veloce velocissimo
comodo più/meno comodo il più/meno comodo comodissimo
gentile più/meno vgentile il più/meno gentile gentilissimo

NB! Не забуваємо про те, що прикметники узгоджуються в роді і числі з іменниками до яких вони відносяться: il più comodo, la più comoda, i più comodi, le più comode, comodissimo, comodissima, comodissimi, comodissime.

Про особливі випадки утворення ступенів порівняння якісних прикметників я розповім наступного разу.  :bye: