Як описувати таблиці і графіки італійською

Впевнена, що у цей неспокійний період ви часто переглядаєте статистичні дані, звіти  та графіки. Зараз це вже здається чимось нереальним, але з графіками ми стикалися і у більш спокійні часи. Вони є потужним інструментом для подачі інформації: графіки роблять її більш наглядною та зрозумілою.

Багато з вас мають справу з таблицями та діаграмами на роботі або під час навчання. Є також ті, хто готується до іспиту з італійської як іноземної мови, а тому знають, що їм може трапитися завдання описати чи порівняти графіки.

Якщо ви навчаєтеся, готуєте презентацію або для покращення рівня мови читаєте італійські газети, то вам сподобається підбірка слів та фраз, яку я підготувала.

Існує багато видів графіків проте найбільш відомими та популярними є:

 • il grafico a linee – лінійна діаграма;
 • il grafico a torta – секторна / кругова діаграма;
 • il grafico a bolle – бульбашкова діаграма;
 • il grafico a barre – стовпчикова діаграма;
 • il grafico a dispersione – точкова діаграма;
 • l’istogramma – гістограма;

Для роботи з графіками та таблицями вам потрібно знати і назви елементів з яких вони складаються:

 • la fetta – сектор;
 • la curva – крива;
 • il punto – точка;
 • la bolla – бульбашка;
 • la barra – стовпчик;
 • la linea continua – нерозривна лінія;
 • la linea tratteggiata – пунктирна лінія;
 • la linea a puntini – точкова лінія;
 • la zona / parte ombreggiata – затінена область;
 • la sezione non ombreggiata – незатінена область;
 • la bolla / barra colorata – кольорова бульбашка / кольоровий стовпчик;
 • l’asse verticale Y – вертикальна вісь Y;
 • l’asse orizzontale X – горизонтальна вісь X;
 • la colonna – стовпчик;
 • la riga – рядок;
 • la legenda – легенда.

 

Щоб вміти описати графік італійською чи зрозуміти його опис у італійській газеті вам знадобляться такі слова:

 • aumentare (di) – збільшуватися (на);
 • salire – підвищуватися, йти в гору;
 • crescere – рости, зростати;
 • essere in rialzo – підійматися;
 • l’incremento – збільшення, ріст;
 • il rialzo – підйом;
 • l’impennata (forte salita) – різке зростання;
 • diminuire (di) – зменшуватися (на);
 • scendere – опускатися;
 • calare – падати;
 • crollare – обвалюватися;
 • il crollo (forte discesa) – обвал;
 • duplicarsi – подвоюватися;
 • triplicarsi – потроюватися;
 • rimanere allo stesso livello – залишатися на тому ж рівні;
 • essere invariabili – бути незмінними;
 • essere stabili – бути стабільними;
 • non cambiare – не змінюватися.

 

Інші слова, які допоможуть вам розуміти чи описувати графіки італійською, динаміку ліній, зміну даних:

 • leggere grafico / tabella – читати графік / таблицю;
 • osservare g. / t. – вивчати г. / т.;
 • studiare g. / t.– аналізувати г. / т.;
 • interpretare / descrivere g. / t. – описувати г. / т.;
 • confrontare grafici / tabelle / dati – порівнювати графіки / таблиці / дані;

***

 • il trend, la tendenza – тренд, тенденція;
 • il tasso – рівень;
 • il valore, i valori – дані;
 • la percentuale – відсоток, відсоткове співвідношення;
 • la media – cереднє значення;
 • la frequenza – частота;
 • la differenza – різниця;
 • la variazione – зміна;
 • l’oscillazione – коливання;
 • il picco – пік;
 • la fascia (fascia d’età) – група (вікова група);
 • l’andamento – тренд, динаміка, розвиток;
 • l’andamento di una curva / linea – хід, динаміка кривої;
 • registrare un forte calo – фіксувати сильний спад;
 • ha avuto una forte impennata – різко зросла;
 • rispetto al (giorno, mese, anno, periodo) precedente – у порівнянні з попереднім (днем, місяцем, роком, періодом);
 • l’andamento complessivo – загальна тенденція;
 • l’andamento giorno per giorno – тенденція по днях;
 • la stima approssimativa / stimare con approssimazione – приблизна оцінка / приблизно оцінювати;
«Натюрморт» Джорджо Моранді

Тенденції, рух кривої можуть мати різний ступінь інтенсивності, який можна описати за допомогою таких прикметників та прислівників:

 • brusco / bruscamente – різкий / різко;
 • rapido / rapidamente – швидкий / швидко;
 • enorme / enormemente – величезний / надмірно;
 • notevole / notevolmente – помітний, вагомий / помітно / вагомо;
 • considerevole / considerevolmente – великий, вагомий / вагомо;
 • significativo / significativamente – значний, драматичний/ значно;
 • leggero / leggermente – легкий / легко;
 • spiccato – сильний, яскравий;
 • insignificante – незначний;
 • minimo – мінімальний;
 • netto – чіткий;
 • assoluto – абсолютний;
 • relativo – відносний;
 • velocemente – швидко;
 • costantemente – постійно, стабільно;
 • improvviso / improvvisamente – раптовий / раптово;
 • gradualmente – поступово;
 • lentamente – повільно.

 

Якщо вам доведеться говорити про графіки на іспиті або під час презентації, то можете скористатися нижченаведеними фразами щоб розпочати та закінчити виступ:

 • Vediamo questo grafico … – Погляньмо на цей графік …;
 • Passiamo a questo diagramma … – Перейдемо до цього графіка …;
 • Adesso confrontiamo i dati di questi grafici / di queste tabelle… – Тепер порівняємо ці графіки / таблиці…;
 • Guardando questo grafico si capisce che… – Якщо ви поглянете на цей графік, то зрозумієте …;
 • Se osservate questo grafico noterete … – Якщо ви поглянете на цей графік, то помітите …;
 • Su questo grafico … – На цьому графіку …;
 • Come vedete da questo grafico … – Як видно з цього графіка …;
 • L’asse verticale / orizzontale mostra / rappresenta … – Вертикальна / горизонтальна вісь показує / відображає …;
 • La curva / la linea tratteggiata mostra … – Крива / пунктирна лінія показує …;
 • Per ricapitolare / concludere … – На завершення … / Підбиваючи підсумки …;
 • Tutto sommato si può dire … – В загальному, можна сказати …;
 • Allora è possibile ipotizzare che … – Отже, ми можемо припустити …;
 • Da questi dati viene fuori che … – З цих даних випливає, що … .

 

І на завершення я підібрала вам кілька прикладів на задану тему у італійських газетах:

 • L’indice di Borsa è aumentato di 50 punti fra ottobre 2003 e luglio 2005.
 • Nuovi contagi, la crescita è del 2%.
 • Preoccupano le oscillazioni della curva del contagio.
 • Il tasso di disoccupazione è sceso al 9.9%.
 • Per fortuna il numero di guariti cresce velocemente e costantemente.
 • C’è un rialzo dei malati ma il trend è comunque in discesa.
 • Nel primo trimestre del 2020 le vendite sono crollate mentre nello stesso periodo dell’anno scorso le vendite erano in leggera crescita.
 • I profitti sono diminuiti leggermente l’anno scorso.
 • Così come cresce la spesa delle famiglie per le vacanze: l’effetto Airbnb fa impennare “i servizi d’alloggio” (+a57%), ma cresce del 13% la spesa anche nel settore alberghiero; in calo invece, il budget investito in villaggi vacanze, campeggi e ostelli. (Il sole 24 ore)
 • Le azioni Amazon sono aumentate del 5,3% martedì, raggiungendo un nuovo record di 2.283 dollari per azione.
 • Il budget mensile di spesa 2018, se confrontato a valori costanti a quello del 2001, risulta in calo del 7%. (Il sole 24 ore)